Vakoefening Connect BoTu

Dit onderzoek keek naar de arbeidsvraag in Spaanse polder en Merwe-Vierhavens om te onderzoeken in hoeverre inwoners van Bospolder-Tussendijken (ookwel BoTu) hier zouden kunnen gaan werken en of/welke lokale intiatieven hier aan bij zouden kunnen dragen. Dit onderzoek werd gedaan in het kader van het programma ‘Veerkrachtig BoTu 2028’ die als doel stelt de wijk naar het stedelijk gemiddelde te tillen. Nu blijft de wijk achter op gebieden als taalkennis, opleidingsniveau, werkgelegenheid en inkomen. Conclusie is dat ondanks verschillende initiatieven te weinig kennis is van de arbeidsmarkt en beschikbare banen in de Spaanse polder en Merwe-Vierhavens. Daarnaast zijn er verschillende andere obstakels. Sommige van de werknemers nemen hun werk niet serieus en voelen weinig verantwoordelijkheid. Hierdoor blijven ze wisselen van baan. Ook is het een obstakel dat Spaanse Polder geen goede transport mogelijkheden hebben naar BoTu, zeker niet als het gaat om een nachtdienst. Merwe-Vierhavens heeft betere transport naar BoTu, maar lijkt niet erg open te staan voor werknemers uit BoTu.

This study looked at the labor demand in the Spanish polder and Merwe-Vierhaven to investigate to what extent residents of Bospolder-Tussendijken (also BoTu) could work here and whether / which local initiatives could contribute to this. This research was carried out within the framework of the ‘Resilient BoTu 2028’ program, which aims to raise the neighborhood to the urban average. Now the district is lagging behind in areas such as language skills, education level, employment and income. The conclusion is that, despite various initiatives, there is insufficient knowledge of the labor market and available jobs in the Spanish polder and Merwe-Vierhaven. In addition, there are several other obstacles. Some of the employees do not take their work seriously and feel little responsibility. This keeps them changing jobs. It is also an obstacle that the Spanish Polder does not have good transport options to BoTu, especially when it comes to a night shift. Merwe-Vierhaven has better transport to BoTu, but does not seem to be very open to employees from BoTu.